Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2268
Title: Nghiên cứu phương pháp biến đổi bề mặt thanh dao động hướng đến ứng dụng làm cảm biến phát hiện chỉ thị ung thư gan AFP và DKK1
Authors: Nguyễn, Trung Thành
Keywords: Linh kiện Nanô;Cảm biến sinh học;Ung thư gan;Thanh dao động
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2268
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004774.pdf
  • Description : 
  • Size : 983.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.