Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại và thiết bị vật lý vào việc giảng dạy vật lý ở khối chuyên lý : Đề tài NCKH. QT.00.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22707Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại và thiết bị vật lý vào việc giảng dạy vật lý ở khối chuyên lý : Đề tài NCKH. QT.00.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22707