Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22724
Title: Nghiên cứu nhân tố văn hoá cho sự hợp tác - hoà nhập Việt Nam với Đông Á và Đông Nam Á : Đề tài NCKH
Authors: Lê, Quang Thiêm
Nguyễn, Mai Hương
Nguyễn, Sĩ Tuấn
Phạm, Văn Khoái
Keywords: Nghiên cứu văn hoá;Văn hoá;Đông Nam Á;Đông Á
Issue Date: 2000
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu Đông Á-Đông Nam Á và Việt Nam từ bình diện địa tự nhiên và địa văn hoá, những nét tương đồng về văn hoá thành văn của các nước trong khu vực và Việt Nam, tâm thức cho sự hội nhập khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Hiện nay, vai trò của văn hoá, văn minh góp phần vào sự tiến bộ xã hội và hợp tác cùng phát triển rất được chú trọng Việt Nam đã tiếp xúc và tiếp biến với nhiều nền văn hoá văn minh trong và ngoài khu vực để tạo thành một bản sắc riêng Với giải pháp văn hoá của sự phát triển, Việt Nam coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội Để cùng hợp tác, hoà nhập và phát triển lâu bền, Việt Nam cần hiểu biết và quan hệ tốt với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới Ở mỗi khu vực dù lớn hay nhỏ, đều là nơi hội tụ của lịch sử phát triển lâu dài với những đặc điểm, thuộc tính, bản chất xã hội, con người và môi trường sinh thái mà họ sinh tồn, sáng tạo
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22724
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00083.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.