Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22749
Title: Thể chế về văn bản quản lý nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam : Đề tài NCKH. QG95.28
Authors: Vương, Đình Quyền
Vũ, Thị Phụng
Keywords: Quản lý nhà nước;Văn bản;Triều đại phong kiến;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khai thác, hệ thống vế thể chế soạn thảo văn bản hành chính của các triều đại trong lịch sử - những ưu điểm và hạn chế Đánh giá, nhận xét. Khả năng kế thừa chọn lọc những tinh hoa của vấn đề này trong điều kiện hiện nay Công trình tổng quan khoảng 70 trang; bổ sung tư liệu cho chuyên đề giảng dạy về văn bản và thể chế văn bản hành chính.
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22749
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00087.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.