Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22753
Title: Ảnh hưởng của Chirp tần số đối với sự hình thành xung cực ngắn trong Laser mầu khóa Mode : Đề tài NCKH QT.07.12
Authors: Trịnh, Đình Chiến
Bùi, Văn Hải
Giang, Mạnh Khôi
Keywords: Chirp;Laser mầu;Quang học;Vật lý
Issue Date: 2007
Abstract: Khảo sát, nghiên cứu chirp trong buồng cộng hưởng của Laser mầu được đồng bộ mode. Xây dựng đường cong tán sắc của chất hấp thụ bão hòa DODCI và của hoạt chất Rôđamin 6G. Khảo sát ảnh hưởng của Chirp với các xung sáng có bước sóng khác nhau trong cộng hưởng của Laser CPM. Nghiên cứu hoạt chất Rôđamin 6G của Laser màu và chất hấp thụ bão hòa DODCI để đồng bộ mode theo phương pháp bị động tạo xung cực ngắn cho thấy nguyên nhân tạo ra chirp tần số trong buồng cộng hưởng của Laser chính là do hiện tượng tán sắc (chiết suất phụ thuộc vào bước sóng) của hoạt chất laser Rh 6G và của chất hấp thụ bão hòa DODCI gây nên. Xác định được bằng lý thuyết đường cong tán sắc của hoạt chất Rôđamin 6G và đường cong tán sắc của chất hấp thụ bão hòa DODCI. Khảo sát đặc tính của các tinh thể Co2+: ZnSe và Co2+: ZnS sử dụng để dùng làm biến điệu bị động độ phẩm chất Q của Laser thủy tinh Erbium tạo xung ngắn, phục vụ các mục đích ứng dụng thực tiễn Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22753
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00760.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.