Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22844
Title: Ngữ nghĩa - ngữ dụng các tiểu từ tình thái trong tiếng Việt : Đề tài NCKH. QX97.09
Authors: Lê, Đông
Nguyễn, Văn Hiệp
Keywords: Ngữ dụng;Ngữ nghĩa;Tiếng Việt;Tiểu từ tình thái
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, đề cập đến ngữ nghĩa - ngữ dụng, vai trò của tất cả các tiểu từ tình thái tiếng Việt; tương hợp giữa khung tình thái và nội dung mệnh đề. Các bình diện đánh giá đối với tiểu từ tình thái.
Description: 161 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22844
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00096.pdf
  • Description : 
  • Size : 91.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.