Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22850
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học hiện đại thời kì hội nhập : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.21
Authors: Nguyễn, Thị Ban
Keywords: Nghiên cứu cơ sở khoa học;Mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao;Đào tạo;Đánh giá chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, công tác đào tạo giáo viên tiểu học và xác định các yêu cầu về phẩm chất nhân cách, năng lực nghề nghiệp đối với người GVTH thời kỳ hội nhập, đề tài xây dựng mô hình đào tạo GVTH chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường tiểu học hiện đại. Kết quả nghiên cứu: Đề xuất mô hình ĐT GVTH chất lượng cao: xác định mục tiêu khái quát; xác định nội dung, phương thức ĐT; xác định các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình ĐT; định hướng cơ chế quản lý chất lượng ĐT; xác lập cơ chế liên kết trách nhiệm giữa cơ sở ĐT GV với nhà trường tiểu học với tư cách vừa là người sử dụng, vừa là môi trường để rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho SV-GV tương lai theo nguyên tắc ĐT SV "cho phổ thông, bằng phổ thông"
Description: 309 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22850
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000191.pdf
  • Description : 
  • Size : 152.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.