Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học hiện đại thời kì hội nhập : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22850Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học hiện đại thời kì hội nhập : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22850