Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22851
Title: Tư tưởng chính trị phương Tây cổ đại : Đề tài NCKH. CB.01.34
Authors: Lưu, Minh Văn
Keywords: Hệ tư tưởng chính trị;Phương Tây;Thời kỳ cổ đại
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hướng tới việc phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy môn "Lịch sử các học thuyết Chính trị" Đề tài đưa ra cái nhìn tổng quát về tư tưởng chính trị Phương Tây thời kỳ cổ đại trong tiến trình hình thành và phát triển của nó. Cụ thể là điều kiện hình thành và phát triển của tư tưởng chính trị Hy Lạp-La Mã cổ đại, giới thiệu những nhà tư tưởng và những học thuyết cơ bản của họ. Từ đó có thể tìm thấy giá trị khoa học trong nhận thức hiện thực chính trị đương đại
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22851
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00407.pdf
  • Description : 
  • Size : 62.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.