Thiết kế và thực tiễn hệ thống trên một chip cho một số ứng dụng đo lường, điều khiển và giám sát môi trường qua mạng Ethernet : Đề tài NCKH. PUF. 08.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22921Thiết kế và thực tiễn hệ thống trên một chip cho một số ứng dụng đo lường, điều khiển và giám sát môi trường qua mạng Ethernet : Đề tài NCKH. PUF. 08.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22921