Nghiên cứu quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QG.08.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22953Nghiên cứu quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QG.08.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22953