Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22953
Title: Nghiên cứu quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QG.08.43
Authors: Nguyễn, An Thịnh
Nguyễn, Cao Huần
Phạm, Quang Anh
Trần, Văn Truờng
Keywords: Bảo vệ môi trường;Quy hoạch;Quản lý môi trường;Quảng Ninh
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới chất lượng môi trường, công tác quản lý và bảo vệ môi trường thị trấn Cái Rồng. Phân vùng cảnh quan, phân vùng môi trường theo chức năng kinh tế xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường. Tiến hành đánh giá hiện trạng sử dụng đất và chất lượng môi trường. Đánh giá công tác bảo vệ môi trường và các giải pháp đang được áp dụng tại thị trấn Cái Rồng. Đưa ra dự báo diễn biến môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và ngành giai đoạn 2010-2020. Quy hoạch và tổ chức không gian bảo vệ môi trường chung; quy hoạch bảo vệ môi trường chuyên đề: quy hoạch bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản, quy hoạch bảo vệ môi trường du lịch. Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường như quản lý lượng khách và tác động của khách du lịch; quản lý hoạt động cộng đồng và các đơn vị kinh doanh du lịch; phát triển cơ sở hạ tầng .. Định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường thị trấn Cái Rồng đến năm 2020 gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn, thị trấn Cái Rồng và quy hoạch các ngành kinh tế
Description: 195 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22953
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00856.pdf
  • Description : 
  • Size : 161.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.