Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22964
Title: Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng : Đề tài NCKH. QG.11.12
Authors: Trần, Thị Dung
Đinh, Thị Thu Phương
Vũ, Thị Quyên
Vũ, Quỳnh Thương
Ngô, Hồng Ánh Thu
Keywords: Fouling;Quá trình lọc màng;Màng lọc;Chế tạo màng vi lọc
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit acrylic và axit maleic, theo các phương thức trùng hợp khác nhau. Xác định được các điều kiện chính thích hợp để tạo màng vi lọc xenlulo este blend và màng composite hiệu năng cao từ các loại vật liệu xenlulo axetat, xenlulo nitrat và polypropylene bằng phương pháp đảo pha đông tụ tại chỗ.
Description: 42 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22964
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000207.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.