Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22976
Title: Nghiên cứu tách loại sắt, Mangan trong nước của một số nhà máy nước ở Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.97.05
Authors: Nguyễn, Đình Bảng
Hoàng, Thị Hương Huế
Lê, Hùng
Trần, Khắc Hiếu
Trịnh, Lê Hùng
Keywords: Hóa học;Mangan;Sắt
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Bằng việc lập chương trình tính, xây dựng đồ thị E-pH của sắt và mangan đối với mỗi nhà máy. Chỉ ra những nguyên nhân chưa đạt trong việc tách loại sắt, mangan bằng oxi không khí ở một số nhà máy. So Sánh kết quả thực nghiệm với lý thuyết. Từ việc xác định nồng độ của sắt và mangan trong nước của một số nhà máy nước ở Hà Nội như: các nhà máy nước Yên Phụ, Ngô Sĩ Liên, Lương Yên, Ngọc Hà, Mai Dịch, Hạ Đình, Tương Mai, Pháp Vân;Lập chương trình tính , xây dựng đô thị thế-pH của sắt và mangan trong nước của nhà máy nước kể trên, tìm các phương pháp và điều kiện tối ưu cho việc tách loại sắt và mangan đối với các nhà máy nước ở Hà Nội. Xác định được hàm lượng sắt và mangan trong nước của 8 nhà máy nước ở Hà Nội.
Description: 13 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22976
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00041.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.