Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22989
Title: Pháp luật về quan hệ lao động Việt Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện : Đề tài NCKH. QG.10.33
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Phạm, Công Chứ
Nguyễn, Xuân Thu
Phạm, Thị Thanh Việt
Nguyễn, Lê Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật lao động;Quan hệ lao động
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ lao động như: cách tiếp cận, quan niệm hiện nay, chủ để, đặc điểm, điều kiện tồn tại và phát triển, yêu cầu của việc điểu chỉnh pháp luật. Nghiên cứu, tham khảo các công ước, khuyến nghị có liên quan của ILO, qui định của pháp luật một số nước về quan hệ lao động làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam, chỉ ra những nội dung còn hạn chế, thiếu sót, chưa phù hợp, từ đó luận giải về nhu cầu hoàn thiện các qui định của pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam.
Description: 187tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22989
Language: other
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000157.pdf
  • Description : 
  • Size : 194.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.