Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23012
Title: Nghiên cứu, đánh giá xu thế biến động địa môi trường đới ven biển Tiên Yên - Hà Cối trong các mối quan hệ với hiện tượng dâng cao mực nước biển : Đề tài NCKH. QGTĐ.09-08
Authors: Nguyễn, Văn Vượng
Trần, Đăng Quy
Đinh, Xuân Thành
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Nghiên cứu;Biến động địa môi trường;Tiên Yên - Hà Cối;Mực nước biển
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Điều tra, khảo sát thực địa, đới ven biển Tiên Yên – Hà Cối. Xác định sự biến động môi trường lắng đọng trầm tích đáy trong Halocen bằng phương pháp đo địa chấn nông độ phân giải cao với hệ thống thiết bị hiện đại Georesource của Hà Lan. Xác định các đặc trưng địa hình đáy biển bằng hệ thống thiết bị đo vẽ hình đa tia tự động Geoswath của Anh. Xác định môi trường trầm tích và nước. Xây dựng cơ sở khoa học cho việc dự báo xu thế biến động điều kiện tự nhiên và địa môi trường khu vực nghiên cứu. Thành lập bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên và địa môi trường khu vực nghiên cứu. Xây dựng các kịch bản dâng cao mực nước biển (0,5 m và 1,0 m) và tác động tới điều kiện tự nhiên, địa môi trường và kinh tế - xã hội hội đới ven biển Tiên Yên – Hà Cối. Thành lập bản đồ dự báo xu thế biến động điều kiện tự nhiên và địa môi trường đới ven biển Tiên Yên – Hà Cối. Đề xuất các giải pháp thích ứng với sự biến động điều kiện tự nhiên và địa môi trường khu vực nghiên cứu theo hướng phát triển bền vững. Các kết quả đạt được: Đã xác định được các đặc trưng địa hình địa mạo khu vực vịnh Tiên Yên – Hà Cối thuộc kiểu miền núi ven biển uốn nếp, bị chuyển động tân kiến tao và kiến tạo hiện đại phân cắt và ngập chìm nước biển với các đảo chắn bên ngoài; Đã nghiên cứu và xác định được đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích đáy trong Halocen phụ thuộc vào địa hình đáy vịnh; Đã nghiên cứu và xác định rõ đặc điểm địa chất môi trường nước và trầm tích khu vực vịnh Tiên Yên – Hà Cối; Đã xác định xu thế biến động các điều kiện tự nhiên trên cơ sở phân tích mối tương tác giữa các đặc trưng địa động lực hiện đại với sự dâng cao mực nước biển theo kịch bản và đề xuất các giải pháp ứng phó thích ứng; Đề xuất được giải pháp quy hoạch phát triển bền vững, giảm thiểu tác hại của nước biển dâng cho khu vực vịnh Tiên Yên – Hà Cối; Sau thời gian nghiên cứu, tập thể tác giả đã khảo sát chi tiết thực địa, tính toán mối tương tác giữa đặc điểm địa động lực hiện đại, dâng cao mực nước biển theo kịch bản và tác động của chúng đến các điều kiện môi trường và đã hoàn thiện báo cáo.
Description: 242 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23012
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000211.pdf
  • Description : 
  • Size : 124.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.