Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23019
Title: Phát triển tổ hợp phương pháp rađa đất và thăm dò điện đa cực cải tiến để phát hiện các ẩn họa trong đê, đập đất ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.11.03
Authors: Vũ, Đức Minh
Đỗ, Anh Chung
Keywords: Phương pháp Ra đa;Thăm dò điện đa cực;Đê đập;Khe nứt
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: các phương pháp địa vật lý, đặc biệt là phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực trong nghiên cứu phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Xây dựng, nghiên cứu mô hình lý thuyết và thực tế đối với một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát và thu thập số liệu để kết hợp hai phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất Việt Nam. Thiết lập chương trình xử lý, phân tích số liệu Ra đa đất, Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam. Sử dụng tổ hợp các phương pháp trên để nghiên cứu một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam. Các kết quả đạt được: Một số mô hình lý thuyết cho các đối tượng ẩn họa điển kình như khe nứt, vùng thấm và hang rỗng trong đê, đập đất ở Việt Nam; Hoàn thiện hệ đo đa cực cải tiến, quy trình khảo sát, thu thập, xử lý và minh giải số liệu, chương trình xử lý, phân tích số liệu của tổ hợp các phương pháp Ra đa đất và Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam; Hình thành và áp dụng có hiệu quả tổ hợp các phương pháp Ra đa đất và Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc nghiên cứu phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình đã nghiên cứu trong đê đập đất Việt Nam; Kết quả áp dụng cụ thể cho một số đoạn đê, đập ở Việt Nam: vùng thấm trong đập Hồ Phoi và Đầm Bài, tỉnh Hào Bình, vùng thấm trong đoạn K38+650-K39+200 đê hữu song Chu-Thanh Hóa, vùng thấm thuộc Kè Mỹ Trung đoạn từ K0+00:K2+400 thuộc đê ngoài hữu sông Đào huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, tổ mối trong đoạn K112+697 đê Hữu sông Hồng Hà Nội, hố sụt trên đoạn K21+900 đê Hữu sông Đào Nam Định và thu được kết quả tốt.
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23019
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000213.pdf
  • Description : 
  • Size : 98.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.