Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23034
Title: Vấn đề môi trường trong quan hệ quốc tế : Đề tài NCKH. CB.2003.16
Authors: Hoàng, Khắc Nam
Keywords: Môi trường;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nêu các quan niệm về mối quan hệ giữa môi trường và con người, giữa môi trường và phát triển. Phân tích thực trạng, các nguyên nhân vấn đề môi trường hiện nay và thấy được nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng xuống cấp môi trường là do con người hay từ phía tự nhiên. Tìm hiểu những tác động tương đối cụ thể của môi trường đối với sự vận động của quan hệ quốc tế; vai trò quan trọng của quan hệ quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết vấn đề môi trường như qua hội nghị quốc tế, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường và luật pháp quốc tế về môi trường
Description: 128 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23034
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00433.pdf
  • Description : 
  • Size : 58.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.