Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23039
Title: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An : Đề tài NCKH. QT.08.36
Authors: Nguyễn, Thị Hải
Hoàng, Thị Thu Hương
Nguyễn, Thị Hà Thành
Phùng, Đức Thiện
Trần, Thị Mai Hoa
Vũ, Thị Hoa
Keywords: Du lịch sinh thái;Tiềm năng du lịch;Vườn quốc gia Pù mát;Nghệ An
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; nâng cấp cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; tăng cường giáo dục môi trường và hoạt động quảng bá tiếp thị; thúc đẩy hợp tác đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23039
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00885.pdf
  • Description : 
  • Size : 68.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.