Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23041
Title: Đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi tình hình sử dụng đất đến dòng chảy mặt lưu vực sông Lam sử dụng mô hình WetSpa : Đề tài NCKH. QT.08.65
Authors: Nguyễn, Tiền Giang
Nguyễn, Thị Thủy
Trần, Anh Phương
Trần, Ngọc Anh
Keywords: Dòng chảy;Lũ lụt;Lưu vực sông;Mô hình mưa dòng chảy
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu khai thác mô hình WetSpa, một mô hình mưa dòng chảy phân phối, do trường Đại học Tự do, Vương Quốc Bỉ đang phát triển. Mô hình này được viết cho lưu vực kín, vừa và nhỏ. Đã chạy thử nghiệm cho thượng lưu vực sông Cả tính đến trạm Dừa (sông Lam), cho kết quả mô phỏng phù hợp với lũ thực đo. Kết luận đầu tiên là: luận điểm "một mô hình sai có thể cho kết quả dự báo đúng do tính bất định về số liệu, thông số và cấu trúc mô hình" được khẳng định. Tác giả đề tài đã sửa đổi mã nguồn để đưa phần nhập lưu vào mô hình để có thể áp dụng cho các lưu vực hở. Mô hình sửa đổi này được sử dụng chạy cho cho các kịch bản thay đổi sử dụng đất do đô thị hóa, phá rừng và trồng rừng
Description: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23041
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00886.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.