Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23043
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều : Đề tài NCKH. QT.08.15
Authors: Nguyễn, Quang Báu
Nguyễn, Vũ Nhân
Trần, Công Phong
Đinh, Quốc Vương
Keywords: Bán dẫn thấp chiều;Sóng điện từ;Điện từ học
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), có kể đến ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn thấp chiều với các dạng thế giam cầm khác nhau
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23043
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00887.pdf
  • Description : 
  • Size : 62.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.