Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23046
Title: Nghiên cứu cấu tạo phức chất của palađi(II) và niken(II) với một số 4-metyl thiosemicacbazon bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng : Đề tài NCKH. QT.08.07
Authors: Nguyễn, Văn Hà
Hoàng, Thị Hương Huế
Phạm, Anh Sơn
Trịnh, Ngọc Châu
Keywords: Hóa hữu cơ;Phương pháp phổ;Phức chất
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 4-metyl thiosemicacbazon. Nghiên cứu tổng hợp các phức chất các thiosemicacbazon với Pd(II) và Ni(II). Nghiên cứu cấu tạo và tính chất của các phức chất tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý khác nhau. Thăm dò hoạt tính sinh học kháng khuẩn, kháng nấm của một số sản phẩm tổng hợp được. Đã tổng hợp được 2 phối tử; tìm được điều kiện thích hợp để tổng hợp thành công 4 phức chất của Pd (II) và Ni(II) với 2 phối tử trên; đã thăm dò khả năng diệt khuẩn đối vơi 4 chủng khuẩn gam âm và gam dương và 4 chủng nấm men, nấm mốc của thiosemicacbozon p-đimetylamino benzalđehit và phức chất của chùng với Pd(II) và Ni(II) ở các nồng độ 25, 50 và 75 ug/ml Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Pd(II) và Ni(II) với một số dẫn xuất 4-metyl thiosemicacbazon. Nghiên cứu cấu tạo sản phẩm thu được sử dụng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23046
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00888.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.