Đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: vấn đề và giải pháp : Đề tài NCKH. QX.03.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23065Đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: vấn đề và giải pháp : Đề tài NCKH. QX.03.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23065