Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23065
Title: Đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: vấn đề và giải pháp : Đề tài NCKH. QX.03.05
Authors: Ngô, Thị Phượng
Nguyễn, Thanh Huyền
Phan, Hoàng Mai
Keywords: Khoa học nhân văn;Khoa học xã hội;Việt Nam;Đội ngũ trí thức
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích khái niệm đặc điểm của trí thức Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV). Phân tích nội dung của sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay. Xác định những nhiệm vụ của đội ngũ trí thừc KHXH&NV Việt nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23065
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00430.pdf
  • Description : 
  • Size : 78.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.