Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23107
Title: Đổi mới phương pháp dạy và học đại học ngành Thông tin - Thư viện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước
Authors: Nguyễn, Tiến Hiển
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Đại học;Thông tin thư viện;Công nghiệp hóa;Đất nước;Hiện đại hóa
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 114-120
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chuyên ngành Thông tin - Thư viện lần thứ nhất
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23107
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_03512.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.