Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23120
Title: Nghiên cứu hành vi địa hóa và quá trình ô nhiễm Asen trong nước dưới đất khu vực Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm trong khai thác, sử dụng : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.03
Authors: Đặng, Mai
Nguyễn, Thùy Dương
Tống, Thị Thu Hà
Trần, Thị Lựu
Keywords: Nghiên cứu hành vi địa hóa;Ô nhiễm;Asen;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xác định hiện trạng ô nhiễm As trong nước dưới đất thành phố Hà Nội. Xác định nguyên nhân ô nhiễm As trong nước dưới đất thành phố Hà Nội. Nghiên cứu gaiir pháp loại giảm thiểu rủi ro ô nhiễm asen trong khai thác và sử dụng nước dưới đất phục vụ sinh hoạt khu vực Hà Nội. Kết quả đạt được: Đã đánh giá hiện trạng ô nhiễm As trong nước dưới đất thành phố Hà Nội. Đã thành lập bản đồ ô nhiễm As trong nước dưới đất thành phố Hà. Đã xác định nguyên nhân ô nhiễm As trong nước dưới đất thành phố Hà. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu As trong quá trình khai thác sử dụng. Mô hình bể lọc As ứng dụng cho khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội.
Description: 251 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23120
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000224.pdf
  • Description : 
  • Size : 129.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.