Nghiên cứu hành vi địa hóa và quá trình ô nhiễm Asen trong nước dưới đất khu vực Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm trong khai thác, sử dụng : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23120Nghiên cứu hành vi địa hóa và quá trình ô nhiễm Asen trong nước dưới đất khu vực Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm trong khai thác, sử dụng : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23120