Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23138
Title: Nghiên cứu triển khai luồng băng thông rộng 30B+D trên mạng viễn thông số : Đề tài NCKH. QC.01.02
Authors: Phạm, Phi Hùng
Nguyễn, Khang Cường
Nguyễn, Kim Giao
Nguyễn, Quốc Tuấn
Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn, Văn Mậu
Nguyễn, Đình Long
Phạm, Thị Hồng
Keywords: Mạng máy tính;Mạng viễn thông số
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông
Description: 114 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23138
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00352.pdf
  • Description : 
  • Size : 71.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.