Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23165
Title: Cải tiến phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin-Thư viện trong các trường Đại học Việt Nam
Authors: Trần, Thị Minh Nguyệt
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Trường đại học;Chất lượng đào tạo;Thông tin thư viện
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 180-186
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chuyên ngành Thông tin - Thư viện lần thứ nhất
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23165
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_03519.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.