Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23190
Title: Sử dụng mẫu sinh học để đánh giá ô nhiễm ASEN trong nước giếng khoan tại khu vực nông thôn và đề xuất giải pháp khắc phục : Đề tài NCKH
Authors: Phạm, Hùng Việt
Keywords: Asen;Nông thôn;Nước ngầm;Ô nhiễm nước
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng quy trình xử lý và phân tích asen trong mẫu tóc. Đưa ra các dữ liệu về mức độ ô nhiễm asen trong nước ngầm và tích luỹ trong cơ thể người tại một số khu vực nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Đề xuất giải pháp khắc phục, giảm nhẹ nhiễm asen như xây bể lọc cát tại quy mô gia đình hoặc trạm cấp nước tập trung tuyến xã
Description: 7 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23190
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00330.pdf
  • Description : 
  • Size : 28.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.