Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23194
Title: Vương quốc Champa một số vấn đề lịch sử : Đề tài NCKH. CB.03.15
Authors: Lương, Ninh
Hán, Văn Khẩn
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Vương quốc Champa
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội,...của Vương quốc Champa từ thời tiền sử, sơ sử đến thời hậu kỳ
Description: 42 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23194
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00309.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.