Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23201
Title: Di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội những năm gần đây: Tình hình và giải pháp : Đề tài NCKH. QK.01.03
Authors: Tạ, Đức Khánh
Bùi, Thị Thiêm
Lê, Thị Hoài Thu
Nguyễn, Hữu Sở
Keywords: Di cư;Hà Nội;Kinh tế lao động;Nguyên lý di chuyển lao động
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hệ thống hoá những nguyên lý về di chuyển lao động tất yếu từ nông nghiệp sang công nghiệp, thành thị trong quá trình phát triển kinh tế.Phân tích cơ chế hoạt động cũng như khía cạnh pháp lý của quá trình di chuyển lao động giữa nông nghiệp và công nghiệp với các hình thức hoạt động cụ thể của thị trường lao động. Đề xuất những giải pháp mang tính khả thi góp phần tạo dựng hệ thống chính sách liên quan đến những vấn đề di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ lao động giữa Hà Nội và các tỉnh ngoại vi đồng bằng sông Hồng
Description: 75 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23201
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00313.pdf
  • Description : 
  • Size : 58.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.