Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của Cecropin tái tổ hợp : Đề tài NCKH. KLEPT.09.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23209Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của Cecropin tái tổ hợp : Đề tài NCKH. KLEPT.09.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23209