Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23210
Title: Nghiên cứu hành vi người học trong việc xây dựng các khóa học theo nhu cầu trong đảo tạo điện tử : Đề tài NCKH. QC.06.08
Authors: Nguyễn, Việt Anh
Nguyễn, Minh Tú
Phùng, Chí Dũng
Keywords: Hoạt động học tập;Người học;Đào tạo điện tử
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về đào tạo điện tử: các khái niệm, đặc điểm, lợi ích, quá trình hình thành và phát triển của e-Learning. Nghiên cứu hành vi người học, các phương pháp và kỹ thuật xây dựng các khoá học thích nghi trong đào tạo điện tử. Xây dựng mô hình tạo khoá học động dựa trên việc thích nghi nội dung khoá học trên cơ sở mô hình người học và mở rộng thuộc tính các đối tượng học. Các thuật toán candidate learning path trong knowledge graph, sử dụng mạng Bayesian Belief Network để xây dựng learning path từ tập candidate learning path
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23210
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00800.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.