Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23220
Title: Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay và than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu và xác định dioxin bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ : Đề tài NCKH. QG.06.06
Authors: Đỗ, Quang Huy
Lê, Thanh Sơn
Nghiêm, Xuân Trường
Keywords: Chất hấp phụ;Hóa phân tích;Phương pháp sắc ký khí;Than hoạt tính
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chế tạo vật liệu hấp phụ từ than hoạt tính tẩm trên silicagen. Lựa chọn lượng cacbon tẩm trên silicagen 12% để tách PCDD/PCDF từ các mẫu môi trường Khảo sát chọn điều kiện xử lý than tro bay bằng kiềm để làm chất hấp phụ Đánh giá khả năng tách chất trong phân tích PCDD/PCDF của than tro bay xử lý kiềm và than hoạt tính tẩm trên silicagen Đưa ra các bước tách và làm sạch dịch chiết mẫu có chứa PCDD/PCDF khi sử dụng 300mg than tro bay xử lý kiềm hoặc than hoạt tính tẩm trên silicagen làm vật liệu hấp phụ nhồi trong cột sắc ký có kích thước 300mm x 6mm 02 bài báo khoa học Bố sung chuyên đề phân tích các chất độc khó phân hủy tồn tại ở lượng vết trong môi trường
Description: 57 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23220
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00806.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.