Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23230
Title: Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Đề tài NCKH. QTCT.07.09
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường
Keywords: Chủ nghĩa xã hội;Kinh tế thị trường;Lợi ích;Định hướng xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Làm rõ quan điểm của triết học Mác-Lênin về lợi ích, lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội và mối quan hệ của chúng. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những ưu điểm và bất cập của mối quan hệ này và nguyên nhân những bất cập, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu, đó là giải quyết hợp lý vấn đề sở hữu - cơ sở để giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội; thực hiện tốt các hình thức phân phối, đảm bảo lợi ích cho cá nhân và xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tích cực đấu tranh chống tham nhũng để hạn chế sự phân cực và bất bình đẳng trong xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích cá nhân - lợi ích xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Description: 125 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23230
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00808.pdf
  • Description : 
  • Size : 61.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.