Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23231
Title: Nghiên cứu triển khai các dịch vụ truyền thông hiện đại qua tổng đài số tích hợp : Đề tài NCKH. QC.01.02
Authors: Nguyễn, Kim Giao
Lê, Văn Toàn
Nguyễn, Hoàng
Nguyễn, Khang Cường
Nguyễn, Quốc Tuấn
Phạm, Phi Hùng
Keywords: Dịch vụ truyền thông;Tổng đài số tích hợp
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số
Description: 76 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23231
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00339.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.