Hoạt động thực hiện dự án dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23246Hoạt động thực hiện dự án dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23246