Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2325
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh Quảng Bình
Other Titles: The application of information technology to the system of government management organizations in Quang Binh province.
Authors: Phạm, Thanh Tân
Keywords: Kinh tế chính trị;Ứng dụng công nghệ thông tin;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 108 tr.
Abstract: Thông qua việc nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT; các cơ chế chính sách, kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình. Tác giả đã khảo sát và tiến hành tổng hợp, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh Quảng Bình gồm 05 nhóm giải pháp: Nâng cao nhận thức và trình độ CNTT; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức; Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng CNTT; tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành; Huy động vốn, đầu tư đủ, đồng bộ cho ứng dụng CNTT.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2325
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004498.pdf
  • Description : 
  • Size : 148.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.