Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2327
Title: Cải cách thủ tục hành chính nhằm phát triển kinh tế xã hội tại Thành phố Đồng Hới
Other Titles: The reform of procedures administrative in order to develop Social - Economic in Dong Hoi city
Authors: Lê, Thị Thu Cúc
Keywords: Thủ tục hành chính;Cải cách hành chính;Kinh tế chính trị;Quản lý hành chính
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: - Thứ nhất, Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. - Thứ hai, Đi sâu phân tích, tìm hiểu kinh nghiệm của một số cơ quan địa phương về cải cách thủ tục hành chính để rút ra bài học cho thành phố Đồng Hới. - Thứ ba, Phân tích thực trạng, đánh giá tình hình và những tác động của cải cách thủ tục hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Đồng Hới thời gian qua. - Thứ tư, Đưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Đồng Hới trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2327
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.