Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23272
Title: Vấn đề kết hợp lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay : Đề tài NCKH. QTCT 07 07
Authors: Trần, Thanh Giang
Bùi, Trường Giang
Nguyễn, Trọng Long
Keywords: Giai cấp;Lợi ích kinh tế;Tầng lớp xã hội;Xã hội học kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài trình bày lợi ích kinh tế và vai trò của việc kết hợp hài hoà lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay. Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề đặt ra của việc kết hợp lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay. Nêu một số giải pháp nhằm đảm bảo kết hợp hài hoà lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay: nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của việc kết hợp hài hoà lợi ích kinh tế, hoàn thiện các chế độ chính sách về phân phối, xây dựng và hoàn thiện các chính sách xã hội, tăng cường chính sách thuế nhằm điều tiết thu nhập, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng - một biện pháp tích cực để đảm bảo kết hợp hài hoà lợi ích kinh tế
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23272
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00813.pdf
  • Description : 
  • Size : 52.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.