Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23277
Title: Phương pháp đào tạo giáo viên dạy học sinh năng khiếu toán - tin ở bậc trung học phổ thông : Đề tài NCKH
Authors: Nguyễn, Vũ Lương
Keywords: Năng khiếu;Phương pháp đào tạo;Phổ thông trung học;Toán học
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng kết quá trình phát hiện và đào tạo học sinh năng khiếu Toán-Tin ở Việt Nam, trình bày phương pháp đào tạo giáo viên dạy học sinh năng khiếu Toán ở Việt Nam, hướng dẫn sinh viên thực hành một số phương pháp giảng dạy mới như: theo mô hình giáo dục tích cực, tự học, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp đánh giá hiệu quả, dạy toán bằng tiếng Anh và đưa ra một số đánh giá kết quả thu được của đề tài
Description: 327 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23277
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00814 (2).pdf
  • Description : 
  • Size : 122.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.