Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2328
Title: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Other Titles: Development of Agricultural Cooperatives in Le Thuy district, Quang Binh province
Authors: Nguyễn, Thanh Đức
Keywords: Kinh tế chính trị;Hợp tác xã nông nghiệp;Kinh tế tập thể
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 111 tr.
Abstract: - Một là, luận văn đã tổng quan, khái quát hóa làm rõ thêm một số vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận văn. - Hai là, sau khi giới thiệu khái quát về địa bàn nghiên cứu, luận văn đã tập trung phân tích thực trạng phát triển HTX Nông nghiệp ở huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn nghiên cứu, có rút ra những mặt tích cực, các yếu kém và nguyên nhân của các yếu kém. Luận văn cũng trình bày các vấn đề cấp bách cần giải quyết trong thời gian tới . - Ba là, sau khi trình bày quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển, luận văn đề xuất thực hiện 5 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển HTX Nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy trong những năm tới đây. Luận văn cũng có các kiến nghị cụ thể với Trung ương, tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2328
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004501.pdf
  • Description : 
  • Size : 169.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.