Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23293
Title: Khảo sát ảnh hưởng của Tân thư (Trung Quốc) tới Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục : Đề tài NCKH. QX.06.19
Authors: Đỗ, Thúy Nhung
Keywords: Hán Việt;Hán văn;Ngôn ngữ học;Tân thư
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hán ngữ là một trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất trên thế giới, ngôn ngữ viết của nó đã từng có những ảnh hưởng lớn tới các nước xung quanh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, do đó đề tài chú trọng nghiên cứu Hán văn ngoài Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ mối liên quan giữa Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục với Hán văn Tân thư ở Trung Quốc đương thời, đó là sự tiếp thu trong cấu trúc cũng như phong cách ngôn ngữ. Nghiên cứu những tác phẩm viết bằng chữ Hán của Đông Kinh Nghĩa Thục cách đây gần một thế kỷ giúp chúng ta khai thác kế thừa, phát huy những tinh hoa trong di sản văn hoá thành văn của dân tộc và xác lập những từ ngữ mượn từ tiếng Hán giai đoạn này - giai đoạn có nhiều biến chuyển trong xã hội và cả trong ngôn ngữ ở Việt Nam
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23293
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00821.pdf
  • Description : 
  • Size : 69.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.