Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2331
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương
Other Titles: Improving the quality of Securities brokerage in Ocean Securities Joint Stock Company
Authors: Lê, Thị Thùy Linh
Keywords: Môi giới chứng khoán;Chứng khoán;Tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 116 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn về hoạt động môi giới chứng khoán nói riêng và hoạt động kinh doanh chứng khoán nói chung của công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương, để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2331
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004504.pdf
  • Description : 
  • Size : 115.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.