Đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá tai biến xói mòn khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23328Đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá tai biến xói mòn khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23328