Báo cáo đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá tai biến nứt - sụt đất vùng miền núi phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23329Báo cáo đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá tai biến nứt - sụt đất vùng miền núi phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23329