Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2333
Title: Quản lý tài chính ở Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Other Titles: Financial Management at the National Political Publishing House
Authors: Lưu, Thị Bình
Keywords: Quản lý tài chính;Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 111 tr.
Abstract: Góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính ở Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý tài chính ở Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2333
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004506.pdf
  • Description : 
  • Size : 285.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.