Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2337
Title: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình
Other Titles: AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN COMMODITY PRODUCTION ORIENTATION
Authors: Lê, Thị Mỹ Thúy
Keywords: Nông nghiệp;Sản xuất hàng hóa;Kinh tế nông nghiệp;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 115 tr.
Abstract: . Thứ nhất, Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng kết kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của một số địa phương ở tỉnh Quảng Bình cũng như ở Việt Nam, qua đó rút ra những bài học áp dụng cho huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Thứ hai, Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Thứ ba, Đề xuất quan điểm và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2337
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004510.pdf
  • Description : 
  • Size : 163.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.