Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2338
Title: Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An
Other Titles: Managing credit activities at Vietnam Bank for Social Policies (Nghe An branch) for 30A districts in Nghe An province
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Hoạt động tín dụng;Ngân hàng chính sách;Quản lý kinh tế;Nghệ An Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 85 tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu tại NHCSXH của 3 huyện 30a tỉnh Nghệ An, luận văn đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, đó là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác, phải hoàn thiện mô hình màng lưới hoạt động; gồm hoàn thiện màng lưới các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm và vay vốn. Đối với tổ TK&VV phải xây dụng trên cơ sở bền vững, có số lượng tổ viên đông đảo và dư nợ tương đối lớn để hoạt động có hiệu quả. Luận văn cũng đã đề ra các giải pháp đối với hộ gia đình, đó là nên mở rộng hình thức cho vay, mở rộng nghành nghề sản xuất không đơn thuần chỉ sử dụng vào mục đích chăn nuôi. Mức vay, thời hạn cho vay nên linh hoạt theo từng dự án, từng vùng miền. Đối với các hộ vay vốn phải tích cực tham gia tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV. Luận văn là cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội ở các huyện 30a tỉnh Nghệ An từng bước nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, góp phần tích cực hơn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo mà Đảng và nhà nước ta đang tiến hành.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2338
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.