Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23385
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản rắn từ đáy biển
Authors: Vũ, Trường Sơn
Keywords: Nghiên cứu khoa học;Cơ sở khoa học;Tác động môi trường;Khoáng sản rắn
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 34 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23385
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_95.pdf
  • Description : 
  • Size : 18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.