Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23408
Title: Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Tài
Keywords: Khí nhà kính;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 40 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23408
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_96.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.