Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2341
Title: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HYDRO SINH HỌC TỪ RÁC THẢI NÔNG NGHIỆP NHỜ CHỦNG VI KHUẨN KỊ KHÍ ƯA NHIỆT Thermotoga Neapolitana DSM 4359
Authors: Hoàng, Ngọc Huyền
Keywords: Hydro sinh học;rác thải;Nông nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Thế giới vào những năm đầu của thế kỷ thứ 21 đang đứng trước nhiều vấn đề cần phải đối mặt. Trong đó vấn đề thiếu năng lượng là một vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu và cần phải sớm có biện pháp giải quyết. Xây dựng được quy trình sản xuất hydro sinh học từ một số cơ chất khác nhau như (glycerol, xylose, glucose…). Đưa ra kết quả thăm dò một số nguồn phế thải nông nghiệp làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất hydro sinh học nhờ sự lên men của vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga neapolitana DSM 4359.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2341
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001685.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.