Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2342
Title: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA SUNFUA KẼM VÀ SUNFUA CADIMI KÍCH HOẠT BỞI MANGAN
Authors: Lê, Thanh Hải
Keywords: Tính chát phát quang;Sunfua kẽm
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Luận văn này đã tổng hợp các hạt nano ZnS, CdS bằng phương pháp đồng kết tủa, đồng thời khảo sát tính phát quang của chúng khi kích hoạt bởi Mangan.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2342
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001687.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.